اهداف | جشنواره

 

۱-جریان سازی فرهنگی و اقتصاد دانش بنیان برای کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی

۲- فرهنگ سازی و حمایت از ایده ها برای تولید فناوری و اشتغال زایی برای سرمایه های انسانی کشور

۳- شناسایی ایده ها جهت هدایت وحمایت مادی و معنوی برای تجاری سازی وتولید

۴- معرفی مخترعان, نواوران, فن آفرینان, محصولات دانش بنیان و صاحبان صنایع  جهت سرمایه گذاران داخلی

۵- مشاوره و ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی طرح ها

۶- ارائه فضایی مناسب جهت معرفی طرح های قابل تجاری سازی در کنار شرکت ها ی صنعتی و دانش بنیان به منظور تعامل و ارتباط

۷- ایجاد انگیزه مضاعف جهت شروع یک تحول ویژه علمی در بین مخترعین و نواوران

۸- معرفی تولید کنندگان و سرمایه گزاران به مخترعین و پیگیری تا مرحله تولید از سوی جشنواره

۹- حضور شرکت های دانش بنیان و ارگانها و ارائه دستاوردها در بخش شرکت ها و ارگانها

۱۰- نیاز سنجی سازمان ها، ارگان ها و صنایع، و معرفی طرح های مشابه اعلام نیاز

۱۱- تقویت بنیه علمی و اقتصادی کشور

۱۲- فراهم کردن شرایط تبادل اطلاعات و تعامل علمی کشور با سایر کشورها

۱۳- فضایی مناسب جهت حضور دانش آموزان در کنار دانشجویان و صاحبان صنایع

-->