جشنواره‌های علمی، پیوند میان نخبگان و صنایع را ایجاد کنند

فارسی