جشنواره بین المللی اختراع و نوآوری خیام در تاریخ 16 الی 18 اسفندماه برگزار نخواهد شد .

فارسی